Phát biểu nào sau đây không đúng về nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực?

Đã giải264 lượt xem

Phát biểu nào sau đây không đúng về nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực?

A. Nhiễm sắc thể được cấu tạo từ ARN và prôtêin loại histôn.

B. Vùng đầu mút của nhiễm sắc thể có tác dụng bảo vệ nhiễm sắc thể.

C. Trên nhiễm sắc thể có tâm động là vị trí để liên kết với thoi phân bào.

D. Trên một nhiễm sắc thể có nhiều trình tự khởi đầu nhân đôi.

đăng bình luận mới

A. Sai. NST được cấu tạo từ ADN và protein loại histon.

B. Đúng.

C. Đúng.

D. Đúng. Ở sinh vật nhân thực có nhiều đơn vị tái bản.

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!