Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về quá trình phiên mã của gen trong nhân ở tế bào nhân thực?

Đã giải240 lượt xem

Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về quá trình phiên mã của gen trong nhân ở tế bào nhân thực?

A. Diễn ra theo nguyên tắc bổ sung: A – U, T – A, X – G, G – X.

B. mARN được tổng hợp xong tham gia ngay vào quá trình dịch mã tổng hợp protein.

C. Enzim ARN polimeraza tổng hợp mARN theo chiều 5’ → 3’.

D. Chỉ có một mạch của gen tham gia và quá trình phiên mã tổng hợp mARN.

đăng bình luận mới

A. Đúng.

B. Sai. mARN sau khi được tổng hợp phải được hoàn thiện (cắt intron, nối exon, gắn mũ 5′, đuôi polyA,…) trước khi tham gia dịch mã.

C. Đúng.

D. Đúng.

Chọn đáp án B

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!