Phát biểu nào dưới đây không đúng A. Trong thế giới sống, thông tin chỉ được truyền từ ADN → ARN→ Protein

Đã giải333 lượt xem

Phát biểu nào dưới đây không đúng
A. Trong thế giới sống, thông tin chỉ được truyền từ ADN → ARN→ Protein.
B. Trong tế bào sinh vật nhân thực có cả ADN dạng mạch thẳng và mạch vòng
C. Plasmit là 1 đơn vị tái bản độc lập với ADN trong miền nhân.
D. rARN có thời gian tồn tại lâu nhất trong tế bào so với các loại ARN khác.

chọn câu trả lời tốt nhất

A Sai. Ở một số loài virus có vật chất di truyền là ARN thì vật chất di truyền được phiên mã ngược từ ARN →
ADN → ARN → protein.

B Đúng. ADN ở sinh vật nhân thực có dạng thẳng ở trong nhân, dạng vòng ở tế bào chất (ti thể, lục lạp).

C Đúng.

D. Đúng. Do rARN kết hợp với protein tạo thành riboxom.

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!