Phát biểu không đúng về đột biến gen là: (1). Đột biến gen làm phát sinh alen mới trong quần thể

Đã giải249 lượt xem

Phát biểu không đúng về đột biến gen là:

(1). Đột biến gen làm phát sinh alen mới trong quần thể

(2). Đột biến gen làm thay đổi vị trí của gen trên NST

(3). Đột biến gen có thể làm biến đổi một nu trong gen

(4). Đột biến gen làm biến đổi đột ngột một hoặc một số tính trạng nào đó trên cơ thể sinh vật

A. 2                             B. 4                             C. 3                             D. 1

chọn câu trả lời tốt nhất

(1). Đúng.

(2). Sai. Đột biến là biến đổi trong cấu trúc của gen không liên quan đến vị trí của gen trên NST.

(3). Sai. Đột biến gen phải liên quan đến ít nhất 1 cặp nu (2 nu) trong gen.

(4). Sai. Đột biến gen có thể không làm biến đổi tính trạng do tính thoái hoá của mã di truyền.

Chọn đáp án C

cập nhật
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!