Phân tử ADN ở vùng nhân của E. Coli có tổng số là 3450 liên kết hidro. Trên mạch 1 có số lượng nucleotit loại G bằng loại X và số X gấp 3 lần nucleotit loại A trên mạch đó

Đã giải283 lượt xem

Phân tử ADN ở vùng nhân của E. Coli có tổng số là 3450 liên kết hidro. Trên mạch 1 có số lượng nucleotit loại G bằng loại X và số X gấp 3 lần nucleotit loại A trên mạch đó. Số lượng nucleotit loại A trên mạch 2 gấp 5 lần số lượng A trên mạch 1. Cho các phát biểu sau:
(1) Số lượng liên kết hóa trị giữa các nucleotit trong phân tử ADN trên là 2758.
(2) Khi phân tử ADN nhân đôi 2 lần đã lấy từ môi trường 2070 nucleotit loại A và 2070 nu loại X.
(3) Mạch 2 có số lượng các loại nucleotit A= 575; T=115; G= 345; X= 345.
(4) Phân tử ADN có A = T = G = X = 690.
Số phương án đúng là:
A. 1                                   B. 2                                   C. 3                                   D. 4

chọn câu trả lời tốt nhất

Ta có $H=2A+3G=3450$ $\Leftrightarrow 2(A_1+T_1)+3(G_1+X_1)=3450$ (*)

Trên mạch 1 có $G_1=X_1$; $X_1=3A_1$ và $5A_1=A_2=T_1$

Thay vào (*) ta được $2(A_1+5A_1)+3(3A_1+3A_1)=3450$

$\Leftrightarrow 30A_1=3450$

$\Leftrightarrow A_1=115$

Do đó: $A=T=A_1+T_1=6A_1=690$ và $G=X=G_1+X_1=6A_1=690$

(1) Sai. Số lượng liên kết hóa trị giữa các nucleotit trong phân tử ADN trên là $N-2=1378$

(2) Đúng. Khi phân tử ADN nhân đôi 2 lần đã lấy từ môi trường $690.(2^2-1)=2070$ nucleotit loại A và $690.(2^2-1)=2070$ nu loại X

(3) Đúng. Mạch 2 có $A_2=115.5=575$; $T_2=115$; $G_2=X_2=115.3=345$

(4) Đúng.

Chọn đáp án C

cập nhật
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!