Phân tử ADN ở vùng nhân của E. Coli có tổng số là 3450 liên kết hidro. Trên mạch 1 có số lượng nucleotit loại G bằng loại X và số X gấp 3 lần nucleotit loại A trên mạch đó

Đã giải284 lượt xem

Phân tử ADN ở vùng nhân của E. Coli có tổng số là 3450 liên kết hidro. Trên mạch 1 có số lượng nucleotit loại G bằng loại X và số X gấp 3 lần nucleotit loại A trên mạch đó. Số lượng nucleotit loại A trên mạch 2 gấp 5 lần số lượng A trên mạch 1. Cho các phát biểu sau:
(1) Số lượng liên kết hóa trị giữa các nucleotit trong phân tử ADN trên là 2758.
(2) Khi phân tử ADN nhân đôi 2 lần đã lấy từ môi trường 2070 nucleotit loại A và 2070 nu loại X.
(3) Mạch 2 có số lượng các loại nucleotit A= 575; T=115; G= 345; X= 345.
(4) Phân tử ADN có A = T = G = X = 690.
Số phương án đúng là:
A. 1                                   B. 2                                   C. 3                                   D. 4

chọn câu trả lời tốt nhất

Ta có $H=2A+3G=3450$ $\Leftrightarrow 2(A_1+T_1)+3(G_1+X_1)=3450$ (*)

Trên mạch 1 có $G_1=X_1$; $X_1=3A_1$ và $5A_1=A_2=T_1$

Thay vào (*) ta được $2(A_1+5A_1)+3(3A_1+3A_1)=3450$

$\Leftrightarrow 30A_1=3450$

$\Leftrightarrow A_1=115$

Do đó: $A=T=A_1+T_1=6A_1=690$ và $G=X=G_1+X_1=6A_1=690$

(1) Sai. Số lượng liên kết hóa trị giữa các nucleotit trong phân tử ADN trên là $N-2=1378$

(2) Đúng. Khi phân tử ADN nhân đôi 2 lần đã lấy từ môi trường $690.(2^2-1)=2070$ nucleotit loại A và $690.(2^2-1)=2070$ nu loại X

(3) Đúng. Mạch 2 có $A_2=115.5=575$; $T_2=115$; $G_2=X_2=115.3=345$

(4) Đúng.

Chọn đáp án C

cập nhật
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!