Phân tích vật chất di truyền của 4 chủng vi sinh vật gây bệnh thì thu được

Đã giải310 lượt xem

Phân tích vật chất di truyền của 4 chủng vi sinh vật gây bệnh thì thu được

Kết luận nào sau đây không đúng?
A. Vật chất di truyền của chủng số 2 là ADN mạch đơn
B. Vật chât di truyền của chủng số 4 là ADN mạch đơn
C. Vật chất di truyền của chủng số 1 là ADN mạch kép
D. Vật chất di truyền của chủng số 3 là ADN mạch kép

chọn câu trả lời tốt nhất

+) Chủng 1 có $A=T$ và $G=X$ nên có vật chất di truyền là ADN mạch đơn hoặc mạch kép

+) Chủng 2 có $A\neq T$ và $G\neq X$ nên có vật chất di truyền là ADN mạch đơn

+) Chủng 3 có $A=U$ và $G\neq X$ nên có vật chất di truyền là ARN mạch đơn

+) Chủng 4 có $A=T$ và $G\neq X$ nên có vật chất di truyền là ADN mạch đơn

Chọn đáp án D

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!