Phân tích trình tự các băng trên NST số 2 của 6 dòng ruồi giấm ở các vùng địa lí khác nhau, người ta thu được kết quả như sau.

Đã giải221 lượt xem

Phân tích trình tự các băng trên NST số 2 của 6 dòng ruồi giấm ở các vùng địa lí khác nhau, người ta thu được kết quả như sau.

Giả sử dòng A là dòng gốc. Nếu mỗi dòng chỉ phát sinh từ một dòng trước đó bằng một đột biến, trình tự xuất hiện
các dòng lần lượt là.

A. $A → B → C → F → E → B$.              B. $A → B → C → D → E → F$.

C. $A → C → E → F → D → B$.              D. $A → C → F → D → E → B$.

chọn câu trả lời tốt nhất

Từ dòng $A → C$ do đột biến đảo đoạn $2345$
Từ dòng $C → F$ do đột biến lặp đoạn 2
Từ dòng $F → D$ do đột biến mất đoạn 5
Từ dòng $D → E$ do đột biến đảo đoạn $62234$
Từ dòng $E → B$ do đột biến đảo đoạn $622$
Chọn đáp án D

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!