Phả hệ sau đây mô tả sự di truyền của 2 bệnh, mỗi bệnh do 1 gen có 2 alen quy định và đang cân bằng di truyền

Đã giải181 lượt xem

Phả hệ sau đây mô tả sự di truyền của 2 bệnh, mỗi bệnh do 1 gen có 2 alen quy định và đang cân bằng di truyền, trong đó alen quy định bệnh 1 có tần số 0,2; alen quy định bệnh 2 có tần số 0,5.

Biết rằng không xảy ra đột biến và người số 9 không nhận gen bệnh từ người số 4 và người số 8 mang alen bệnh 2. Xét các phát biểu sau đây.

I. Xác định được chính xác kiểu gen của 5 người.

II. Người số 2 và số 10 có thể có kiểu gen giống nhau.

III. Xác suất để người M là con gái không mang alen bệnh là $\dfrac{49}{240}$.

IV. Xác suất để người M bị cả 2 bệnh là $\dfrac{1}{160}$.

Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu nói trên đúng?

A. 1.                  B. 2.                 C. 3.                 D. 4.

chọn câu trả lời tốt nhất

Bố mẹ $1-2$ không bị bệnh sinh ra con bị bệnh 1, con bị bệnh 2 nên cả 2 bệnh đều do gen lặn quy định

Quy ước: A: không bị bệnh 1 trội so với a bị bệnh 1

B: không bị bệnh 2 trội so với b bị bệnh 2

Bố không bị bệnh 2 sinh con gái 5 bị bệnh 2 nên gen B nằm trên NST thường

Do người số 9 không nhận gen bệnh từ người số 4 nên gen A nằm trên NST X

– Xét bệnh 1:

Người số 1, 8, 9, 11, 13 có kiểu gen $X^AY$

Người số 4, 6 có kiểu gen $X^aY$

Người số 2 có kiểu gen $X^AX^a$

– Xét bệnh 2:

Người số 5, 14 có kiểu gen $bb$

Người số 1, 2, 8, 9, 10 có kiểu gen $Bb$

I. Sai. Xác định được chính xác kiểu gen của người 4 người: 1, 2, 8, 9.

II. Đúng. Người số 2 có kiểu gen $BbX^AX^a$. Người số 10 có kiểu gen $BbX^A-$.

Cặp $1-2: BbX^AY\times BbX^AX^a$

$\Rightarrow$ $7:\left(\dfrac{1}{3}BB:\dfrac{2}{3}bb\right)\times \left(\dfrac{1}{2}X^AX^A:\dfrac{1}{2}X^AX^a\right)$

Người số 8 có kiểu gen $BbX^AY$

Người số 12 có kiểu gen $\left(\dfrac{2}{5}BB:\dfrac{3}{5}Bb\right)\times \left(\dfrac{3}{4}X^AX^A:\dfrac{1}{4}X^AX^a\right)$

Người số 13 có kiểu gen $\left(\dfrac{1}{3}BB:\dfrac{2}{3}Bb\right)X^AY$

III. Đúng. Xác suất để người M là con gái không mang alen bệnh là: $\dfrac{7}{10}\times \dfrac{2}{3}\times \dfrac{7}{8}\times \dfrac{1}{2}=\dfrac{49}{240}$.

IV. Đúng. Xác suất để người M bị cả 2 bệnh là: $\dfrac{3}{10}\times \dfrac{1}{3}\times \dfrac{1}{8}\times \dfrac{1}{2}=\dfrac{1}{160}$.

Chọn đáp án D

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!