Ở tế bào thực vật, gen ngoài nhân nằm ở cấu trúc nào sau đây?

Đã giải383 lượt xem

Ở tế bào thực vật, gen ngoài nhân nằm ở cấu trúc nào sau đây?

A. Lục lạp.                B. Trung thể.               C. Màng tế bào.               D. Ribôxôm.

chọn câu trả lời tốt nhất

Ở tế bào thực vật, gen ngoài nhân là gen nằm trên ADN mạch kép, dạng vòng có ở: Ti thể và lục lạp.

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!