Ở tế bào thực vật, gen ngoài nhân nằm ở cấu trúc nào sau đây?

Đã giải266 lượt xem

Ở tế bào thực vật, gen ngoài nhân nằm ở cấu trúc nào sau đây?

A. Lục lạp.                B. Trung thể.               C. Màng tế bào.               D. Ribôxôm.

chọn câu trả lời tốt nhất

Ở tế bào thực vật, gen ngoài nhân là gen nằm trên ADN mạch kép, dạng vòng có ở: Ti thể và lục lạp.

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT AD BLOCKER

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!