Ở tế bào thực vật, gen ngoài nhân nằm ở cấu trúc nào sau đây?

Đã giải317 lượt xem

Ở tế bào thực vật, gen ngoài nhân nằm ở cấu trúc nào sau đây?

A. Lục lạp.                B. Trung thể.               C. Màng tế bào.               D. Ribôxôm.

chọn câu trả lời tốt nhất

Ở tế bào thực vật, gen ngoài nhân là gen nằm trên ADN mạch kép, dạng vòng có ở: Ti thể và lục lạp.

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!