Ở ruồi giấm, mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn

Đã giải185 lượt xemQLDT

Ở ruồi giấm, mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn. Cho phép lai P: $\dfrac{Ab}{aB}X^DX^d $ $\times$ $\dfrac{AB}{ab}X^DY$, thu được $F_1$ có số cá thể mang kiểu hình lặn về 3 tính trạng chiếm 1,25%. Theo lí thuyết, ở $F_1$ số cá thể có kiểu hình trội về 3 tính trạng chiếm tỉ lệ
A. 37,50%.                       B. 25,00%.                       C. 52,50%.                       D. 41,25%.

chọn câu trả lời tốt nhất

Ở $F_1$ có $\dfrac{ab}{ab}X^dY=1,25\%$ $\Rightarrow \dfrac{ab}{ab}=5\%$

Ruồi đực giảm phân không có hoán vị $5\%=0,1\times 0,5$ $\Rightarrow \underline{ab}=0,1$ ở ruồi cái $\Rightarrow f=20\%$

Kiểu hình trội về cả 3 tính trạng $A-B-D-$ $=(0,5+0,05)\times 0,75$ $=41,25\%$

Chọn đáp án D

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!