Ở ruồi giấm, mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn

Đã giải179 lượt xemQLDT

Ở ruồi giấm, mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn. Cho phép lai P: $\dfrac{Ab}{aB}X^DX^d $ $\times$ $\dfrac{AB}{ab}X^DY$, thu được $F_1$ có số cá thể mang kiểu hình lặn về 3 tính trạng chiếm 1,25%. Theo lí thuyết, ở $F_1$ số cá thể có kiểu hình trội về 3 tính trạng chiếm tỉ lệ
A. 37,50%.                       B. 25,00%.                       C. 52,50%.                       D. 41,25%.

chọn câu trả lời tốt nhất

Ở $F_1$ có $\dfrac{ab}{ab}X^dY=1,25\%$ $\Rightarrow \dfrac{ab}{ab}=5\%$

Ruồi đực giảm phân không có hoán vị $5\%=0,1\times 0,5$ $\Rightarrow \underline{ab}=0,1$ ở ruồi cái $\Rightarrow f=20\%$

Kiểu hình trội về cả 3 tính trạng $A-B-D-$ $=(0,5+0,05)\times 0,75$ $=41,25\%$

Chọn đáp án D

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!