Ở ruồi giấm, màu thân vàng và mắt trắng đều do gen lặn liên kết với nhiễm sắc thể X quy định

Đã giải219 lượt xem

Ở ruồi giấm, màu thân vàng và mắt trắng đều do gen lặn liên kết với nhiễm sắc thể X quy định. Các con đực kiểu dại lai với ruồi cái thân vàng, mắt trắng, $F_1$ được tạo ra có các kiểu hình được

Cách giải thích nào dưới đây là đúng nhất cho sự xuất hiện nhóm cá thể con (c) và (d)?

A. Tái tổ hợp xảy ra ở giảm phân I.

B. Đột biến xôma xuất hiện ở các con ruồi kiểu dại.

C. Tái tổ hợp xảy ra ở giảm phân II.

D. Không phân ly cặp nhiễm sắc thể giới tính trong giảm phân.

chọn câu trả lời tốt nhất

Quy ước: A: kiểu dại > a: thân vàng; B: kiểu dại > b: mắt trắng
Ta có: $X^{AB}Y \times X^{ab}X^{ab}$
Do xuất hiện kiểu hình con cái thân vàng, mắt trắng và con đực kiểu dại nên ở cơ thể $X^{AB}Y$ phân li không bình thường trong giảm phân I tạo giao tử $X^{AB}Y$ và giao tử $O$
Chọn đáp án D

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!