Ở ruồi giấm, alen A quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen a quy định cánh ngắn, alen B quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định mắt trắng

Đã giải764 lượt xem

Ở ruồi giấm, alen A quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen a quy định cánh ngắn, alen B quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định mắt trắng. Hai cặp gen này phân li độc lập. Phép lai P: Ruồi cánh dài, mắt đỏ x Ruồi cánh dài, mắt trắng, thu được $F_1$ gồm 100% ruồi cánh dài, mắt đỏ. Cho $F_1$ x $F_1$, thu được $F_2$ có ruồi cánh ngắn, mắt trắng và tất cả ruồi mắt trắng đều là ruồi đực. Cho ruồi cánh dài, mắt đỏ $F_2$ giao phối với nhau, thu được $F_3$. Theo lí thuyết, số ruồi cánh dài, mắt đỏ ở $F_3$ chiếm tỉ lệ

A. 36%.                             B. 28%.                             C. 12%.                             D. 84%.

đăng bình luận mới

[…] 112 (Xem giải). Ở ruồi giấm, alen A quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen a quy định […]

[…] 115 (Xem giải). Ở ruồi giấm, alen A quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen a quy định […]

Tất cả ruồi mắt trắng đều là ruồi đực $\Rightarrow$ Gen B nằm trên NST X và P là $X^BX^B\times X^bY$

$F_2$ có cánh ngắn $\Rightarrow$ $F_1$ có $Aa$ $\Rightarrow$ P là $AA\times Aa$

Do đó: P là: $(AA\times Aa)\times (X^BX^B\times X^bY)$

$F_1$ là $(0,5AA:0,5Aa)\times (X^BX^b:X^BY)$

$F_2$ là $\left(\dfrac{9}{16}AA:\dfrac{3}{8}Aa:\dfrac{1}{16}aa\right)$ $\times \left(\dfrac{1}{4}X^BX^B:\dfrac{1}{4}X^BX^b:\dfrac{1}{4}X^BY:\dfrac{1}{4}X^bY\right)$

Ruồi cái cánh dài, mắt đỏ $\left(\dfrac{3}{5}AA:\dfrac{2}{5}Aa\right)\times \left(\dfrac{1}{2}X^BX^B:\dfrac{1}{2}X^BX^b\right)$

Ruồi đực cánh dài, mắt đỏ $\left(\dfrac{3}{5}AA:\dfrac{2}{5}Aa\right)X^BY$

Số ruồi cánh dài, mắt đỏ ở $F_3$ là $A-X^B-$

$=\left(1-\dfrac{1}{5}\times \dfrac{1}{5}\right)$ $\times \left(1-\dfrac{1}{4}\times \dfrac{1}{2}\right)$

$=\dfrac{21}{25}$ $=84\%$

Chọn đáp án D

cập nhật
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!