Ở ruồi giấm, alen A quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen a quy định cánh ngắn, alen B quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định mắt trắng

Đã giải759 lượt xem

Ở ruồi giấm, alen A quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen a quy định cánh ngắn, alen B quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định mắt trắng. Hai cặp gen này phân li độc lập. Phép lai P: Ruồi cánh dài, mắt đỏ x Ruồi cánh dài, mắt trắng, thu được $F_1$ gồm 100% ruồi cánh dài, mắt đỏ. Cho $F_1$ x $F_1$, thu được $F_2$ có ruồi cánh ngắn, mắt trắng và tất cả ruồi mắt trắng đều là ruồi đực. Cho ruồi cánh dài, mắt đỏ $F_2$ giao phối với nhau, thu được $F_3$. Theo lí thuyết, số ruồi cánh dài, mắt đỏ ở $F_3$ chiếm tỉ lệ

A. 36%.                             B. 28%.                             C. 12%.                             D. 84%.

đăng bình luận mới

[…] 112 (Xem giải). Ở ruồi giấm, alen A quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen a quy định […]

[…] 115 (Xem giải). Ở ruồi giấm, alen A quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen a quy định […]

Tất cả ruồi mắt trắng đều là ruồi đực $\Rightarrow$ Gen B nằm trên NST X và P là $X^BX^B\times X^bY$

$F_2$ có cánh ngắn $\Rightarrow$ $F_1$ có $Aa$ $\Rightarrow$ P là $AA\times Aa$

Do đó: P là: $(AA\times Aa)\times (X^BX^B\times X^bY)$

$F_1$ là $(0,5AA:0,5Aa)\times (X^BX^b:X^BY)$

$F_2$ là $\left(\dfrac{9}{16}AA:\dfrac{3}{8}Aa:\dfrac{1}{16}aa\right)$ $\times \left(\dfrac{1}{4}X^BX^B:\dfrac{1}{4}X^BX^b:\dfrac{1}{4}X^BY:\dfrac{1}{4}X^bY\right)$

Ruồi cái cánh dài, mắt đỏ $\left(\dfrac{3}{5}AA:\dfrac{2}{5}Aa\right)\times \left(\dfrac{1}{2}X^BX^B:\dfrac{1}{2}X^BX^b\right)$

Ruồi đực cánh dài, mắt đỏ $\left(\dfrac{3}{5}AA:\dfrac{2}{5}Aa\right)X^BY$

Số ruồi cánh dài, mắt đỏ ở $F_3$ là $A-X^B-$

$=\left(1-\dfrac{1}{5}\times \dfrac{1}{5}\right)$ $\times \left(1-\dfrac{1}{4}\times \dfrac{1}{2}\right)$

$=\dfrac{21}{25}$ $=84\%$

Chọn đáp án D

cập nhật
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!