Ở một phân tử mARN, tính từ mã mở đầu đến mã kết thúc có tổng số 270 nucleotit

Đã giải292 lượt xem

Ở một phân tử mARN, tính từ mã mở đầu đến mã kết thúc có tổng số 270 nucleotit. Phân tử mARN này tiến hành dịch mã có 10 riboxom trượt qua một lần. Số lượng axit amin môi trường cung cấp cho quá trình dịch mã là:
A. 980                        B. 890                        C. 900                        D. 2700

chọn câu trả lời tốt nhất

Tính từ mã mở đầu đến mã kết thúc có tổng số 270 nucleotit $\Rightarrow$ có $\dfrac{270}{3}-1=89$ bộ ba mã hoá axit amin

Số lượng axit amin môi trường cung cấp khi có 10 riboxom trượt qua là $89.10=890$

Chọn đáp án B

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!