Ở một loài thực vật, xét 3 gen nằm trên nhiễm sắc thể thường, mỗi gen có 2 alen, alen trội là trội hoàn toàn so với alen lặn

Đã giải207 lượt xem

Ở một loài thực vật, xét 3 gen nằm trên nhiễm sắc thể thường, mỗi gen có 2 alen, alen trội là trội hoàn toàn so với alen lặn. Thực hiện phép lai giữa một cơ thể dị hợp 3 cặp gen với một cơ thể đồng hợp lặn về 3 cặp gen này, thu được đời con có tỉ lệ phân li kiểu hình là $4 : 4 : 4 : 4 : 3 : 3 : 3 : 3$. Kết luận nào sau đây là đúng?
A. 3 cặp gen nằm trên 3 cặp nhiễm sắc thể khác nhau.
B. 3 cặp gen nằm trên 2 cặp nhiễm sắc thể và có hoán vị gen.
C. 3 cặp gen nằm trên 2 cặp nhiễm sắc thể và liên kết hoàn toàn.
D. 3 cặp gen nằm trên 1 cặp nhiễm sắc thể và có hoán vị gen.

chọn câu trả lời tốt nhất

Ta có $4:4:4:4:3:3:3:3=(1:1)(3:3:4:4)$
Cơ thể dị hợp có 3 cặp gen nằm trên 2 cặp NST và có hoán vị gen
Ví dụ: $Aa\dfrac{BD}{bd}\times aa\dfrac{bd}{bd}$ với $f=\dfrac{3}{7}$
Chọn đáp án B

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!