Ở một loài thực vật, xét 3 gen nằm trên nhiễm sắc thể thường, mỗi gen có 2 alen, alen trội là trội hoàn toàn so với alen lặn

Đã giải192 lượt xem

Ở một loài thực vật, xét 3 gen nằm trên nhiễm sắc thể thường, mỗi gen có 2 alen, alen trội là trội hoàn toàn so với alen lặn. Thực hiện phép lai giữa một cơ thể dị hợp 3 cặp gen với một cơ thể đồng hợp lặn về 3 cặp gen này, thu được đời con có tỉ lệ phân li kiểu hình là $4 : 4 : 4 : 4 : 3 : 3 : 3 : 3$. Kết luận nào sau đây là đúng?
A. 3 cặp gen nằm trên 3 cặp nhiễm sắc thể khác nhau.
B. 3 cặp gen nằm trên 2 cặp nhiễm sắc thể và có hoán vị gen.
C. 3 cặp gen nằm trên 2 cặp nhiễm sắc thể và liên kết hoàn toàn.
D. 3 cặp gen nằm trên 1 cặp nhiễm sắc thể và có hoán vị gen.

chọn câu trả lời tốt nhất

Ta có $4:4:4:4:3:3:3:3=(1:1)(3:3:4:4)$
Cơ thể dị hợp có 3 cặp gen nằm trên 2 cặp NST và có hoán vị gen
Ví dụ: $Aa\dfrac{BD}{bd}\times aa\dfrac{bd}{bd}$ với $f=\dfrac{3}{7}$
Chọn đáp án B

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!