Ở một loài thực vật, xét 2 cặp gen quy định hai cặp tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn

Đã giải127 lượt xemQLDT

Ở một loài thực vật, xét 2 cặp gen quy định hai cặp tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Cho P dị hợp 2 cặp gen giao phấn với nhau, thu được $F_1$ có 4% số cá thể đồng hợp lặn về 2 cặp gen. Biết rằng không xảy ra đột biến và nếu ở cả hai giới đều có hoán vị gen thì tần số hoán vị là như nhau. Cho 1 cây P lai phân tích, thu được $F_a$. Theo lý thuyết, phát biểu nào sau đây sai?
A. Ở $F_a$, loại kiểu hình có 2 tính trạng trội có thể chiếm tỉ lệ 20%.
B. Ở $F_a$, loại kiểu hình lặn về 2 tính trạng có thể chiếm tỉ lệ 50%.
C. Ở $F_a$, tổng cá thể mang kiểu hình có 1 tính trạng trội có thể chiếm tỉ lệ 84%.
D. Nếu 2 cây P có kiểu gen khác nhau thì chứng tỏ tần số hoán vị gen là 20%.

chọn câu trả lời tốt nhất

Tỉ lệ $\dfrac{ab}{ab}=4\%$

Mà $4\%=0,2\times 0,2=0,1\times 0,4=0,5\times 0,08$

Suy ra P có thể là: $\dfrac{Ab}{aB}\times \dfrac{Ab}{aB}$ hoán vị 2 bên với $f=40\%$ hoặc $\dfrac{AB}{ab}\times \dfrac{Ab}{aB}$ hoán vị 2 bên với $f=20\%$ hoặc $\dfrac{AB}{ab}\times \dfrac{Ab}{aB}$ hoán vị 1 bên với $f=16\%$ $\Rightarrow$ D sai

Lấy 1 cá thể P lai phân tích:

+) Nếu lấy $\dfrac{Ab}{aB}$ với $f=40\%$ thì $F_a$ có $A-B-=20\%$ $\Rightarrow$ A đúng

+) Nếu lấy $\dfrac{AB}{ab}$ không hoán vị thì $F_a$ có $\dfrac{ab}{ab}=50\%$ $\Rightarrow$ B đúng

+) Nếu lấy $\dfrac{Ab}{aB}$ với $f=16\%$ thì $F_a$ có $\dfrac{Ab}{ab}+\dfrac{aB}{ab}$ $=84\%$ $\Rightarrow$ C đúng

Chọn đáp án D

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!