Ở một loài thực vật, xét 2 cặp gen quy định hai cặp tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn

Đã giải128 lượt xemQLDT

Ở một loài thực vật, xét 2 cặp gen quy định hai cặp tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Cho P dị hợp 2 cặp gen giao phấn với nhau, thu được $F_1$ có 4% số cá thể đồng hợp lặn về 2 cặp gen. Biết rằng không xảy ra đột biến và nếu ở cả hai giới đều có hoán vị gen thì tần số hoán vị là như nhau. Cho 1 cây P lai phân tích, thu được $F_a$. Theo lý thuyết, phát biểu nào sau đây sai?
A. Ở $F_a$, loại kiểu hình có 2 tính trạng trội có thể chiếm tỉ lệ 20%.
B. Ở $F_a$, loại kiểu hình lặn về 2 tính trạng có thể chiếm tỉ lệ 50%.
C. Ở $F_a$, tổng cá thể mang kiểu hình có 1 tính trạng trội có thể chiếm tỉ lệ 84%.
D. Nếu 2 cây P có kiểu gen khác nhau thì chứng tỏ tần số hoán vị gen là 20%.

chọn câu trả lời tốt nhất

Tỉ lệ $\dfrac{ab}{ab}=4\%$

Mà $4\%=0,2\times 0,2=0,1\times 0,4=0,5\times 0,08$

Suy ra P có thể là: $\dfrac{Ab}{aB}\times \dfrac{Ab}{aB}$ hoán vị 2 bên với $f=40\%$ hoặc $\dfrac{AB}{ab}\times \dfrac{Ab}{aB}$ hoán vị 2 bên với $f=20\%$ hoặc $\dfrac{AB}{ab}\times \dfrac{Ab}{aB}$ hoán vị 1 bên với $f=16\%$ $\Rightarrow$ D sai

Lấy 1 cá thể P lai phân tích:

+) Nếu lấy $\dfrac{Ab}{aB}$ với $f=40\%$ thì $F_a$ có $A-B-=20\%$ $\Rightarrow$ A đúng

+) Nếu lấy $\dfrac{AB}{ab}$ không hoán vị thì $F_a$ có $\dfrac{ab}{ab}=50\%$ $\Rightarrow$ B đúng

+) Nếu lấy $\dfrac{Ab}{aB}$ với $f=16\%$ thì $F_a$ có $\dfrac{Ab}{ab}+\dfrac{aB}{ab}$ $=84\%$ $\Rightarrow$ C đúng

Chọn đáp án D

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!