Ở một loài thực vật, xét 2 cặp gen phân li độc lập A, a và B, b, mỗi gen quy định 1 tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn

Đã giải136 lượt xemQLDT

Ở một loài thực vật, xét 2 cặp gen phân li độc lập A, a và B, b, mỗi gen quy định 1 tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Biết không xảy ra đột biến, sự biểu hiện kiểu hình không phụ thuộc vào môi trường. Theo lí thuyết, nếu không xét vai trò bố mẹ thì có bao nhiêu phép lai (P) cho $F_1$ phân li kiểu hình theo tỉ lệ 3: 3: 1: 1?
A. 2.                       B. 4.                       C. 6.                       D. 1.

chọn câu trả lời tốt nhất

Ta có: 3 : 3 : 1 : 1 $=(3:1)\times (1:1)$

Nếu gen A cho tỉ lệ 3 : 1 $\Rightarrow Aa\times Aa$

Gen B cho tỉ lệ 1 : 1 $\Rightarrow Bb\times bb$

Do đó có 1 phép lai thỏa mãn

Đổi vai trò của A và B có thêm 1 phép lai nữa

Tổng có 2 phép lai

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!