Ở một loài thực vật, xét 2 cặp gen phân li độc lập A, a và B, b, mỗi gen quy định 1 tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn

Đã giải178 lượt xemQLDT

Ở một loài thực vật, xét 2 cặp gen phân li độc lập A, a và B, b, mỗi gen quy định 1 tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Tiến hành một phép lai giữa hai cây, thu được $F_1$. Theo lí thuyết, kiểu hình mang 2 tính trạng trội ở $F_1$ không thể chiếm tỉ lệ nào sau đây?
A. 50%.                       B. 12,5%.                       C. 37,5%.                       D. 25%.

chọn câu trả lời tốt nhất

Lai giữa 2 cây thu được $F_1$

AA lai với cây bất kì thu được $A-=100\%$

$Aa\times Aa$ thu được $A-=\dfrac{3}{4}$

$Aa\times aa$ thu được $A-=\dfrac{1}{2}$

$aa\times aa$ thu được $A-=0\%$

Do đó: kiểu hình mang 2 tính trạng trội ở $F_1$ chỉ có thể là 0; 1; $\dfrac{9}{16}$; $\dfrac{1}{4}$; $\dfrac{3}{8}$; $\dfrac{3}{4}$; $\dfrac{1}{2}$

Chọn đáp án B

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!