Ở một loài thực vật, xét 2 cặp gen phân li độc lập A, a và B, b, mỗi gen quy định 1 tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn

Đã giải122 lượt xemQLDT

Ở một loài thực vật, xét 2 cặp gen phân li độc lập A, a và B, b, mỗi gen quy định 1 tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Tiến hành một phép lai giữa hai cây, thu được $F_1$. Theo lí thuyết, kiểu hình mang 2 tính trạng trội ở $F_1$ không thể chiếm tỉ lệ nào sau đây?
A. 50%.                       B. 12,5%.                       C. 37,5%.                       D. 25%.

chọn câu trả lời tốt nhất

Lai giữa 2 cây thu được $F_1$

AA lai với cây bất kì thu được $A-=100\%$

$Aa\times Aa$ thu được $A-=\dfrac{3}{4}$

$Aa\times aa$ thu được $A-=\dfrac{1}{2}$

$aa\times aa$ thu được $A-=0\%$

Do đó: kiểu hình mang 2 tính trạng trội ở $F_1$ chỉ có thể là 0; 1; $\dfrac{9}{16}$; $\dfrac{1}{4}$; $\dfrac{3}{8}$; $\dfrac{3}{4}$; $\dfrac{1}{2}$

Chọn đáp án B

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!