Ở một loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa do một gen có 4 alen nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định, alen trội là trội hoàn toàn

Đã giải139 lượt xemQLDT

Ở một loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa do một gen có 4 alen nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định, alen trội là trội hoàn toàn. Thực hiện hai phép lai:
– Phép lai 1: Cây hoa tím lai với cây hoa đỏ (P), thu được $F_1$ có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 2 cây hoa tím: 1 cây hoa đỏ: 1 cây hoa vàng.
– Phép lai 2: Cây hoa đỏ lai với cây hoa vàng (P), thu được $F_1$ có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 2 cây hoa đỏ: 1 cây hoa vàng: 1 cây hoa trắng.
Biết không xảy ra đột biến. Nếu cho cây hoa đỏ $F_1$ của phép lai 1 thụ phấn với cây hoa vàng $F_1$ của phép lai 2 thì đời con sẽ có tỉ lệ kiểu hình là
A. 1 cây hoa đỏ: 1 cây hoa vàng.                                             B. 9 cây hoa đỏ: 6 cây hoa vàng: 1 cây hoa trắng
C. 2 cây hoa đỏ: 1 cây hoa vàng: 1 cây hoa trắng.                       D. 3 cây hoa đỏ: 1 cây hoa vàng.

chọn câu trả lời tốt nhất

Cho cây hoa đỏ lai với cây hoa tím $\Rightarrow$ 2 cây hoa tím: 1 cây hoa đỏ: 1 cây hoa vàng

$\Rightarrow$ Tím > Đỏ > Vàng

Cho cây hoa đỏ lai với cây hoa vàng $\Rightarrow$ 2 cây hoa đỏ: 1 cây hoa vàng: 1 cây hoa trắng

$\Rightarrow$ Đỏ > Vàng > Trắng

Do đó: Tím > Đỏ > Vàng > Trắng

Quy ước: $A_1:$ Tím > $A_2:$ Đỏ > $A_3:$ Vàng > $A_4:$ Trắng

Phép lai 1: $A_1A_3\times A_2A_3$; cây hoa đỏ $F_1$ là $A_2A_3$

Phép lai 2: $A_2A_4\times A_3A_4$; cây hoa vàng $F_1$ là $A_3A_4$

Cho $A_2A_3\times A_3A_4$

Đời con có tỉ lệ kiểu hình: 1 đỏ : 1 vàng

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!