Ở một loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa do một gen có 4 alen nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định, alen trội là trội hoàn toàn

Đã giải138 lượt xemQLDT

Ở một loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa do một gen có 4 alen nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định, alen trội là trội hoàn toàn. Thực hiện hai phép lai:
– Phép lai 1: Cây hoa tím lai với cây hoa đỏ (P), thu được $F_1$ có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 2 cây hoa tím: 1 cây hoa đỏ: 1 cây hoa vàng.
– Phép lai 2: Cây hoa đỏ lai với cây hoa vàng (P), thu được $F_1$ có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 2 cây hoa đỏ: 1 cây hoa vàng: 1 cây hoa trắng.
Biết không xảy ra đột biến. Nếu cho cây hoa đỏ $F_1$ của phép lai 1 thụ phấn với cây hoa vàng $F_1$ của phép lai 2 thì đời con sẽ có tỉ lệ kiểu hình là
A. 1 cây hoa đỏ: 1 cây hoa vàng.                                             B. 9 cây hoa đỏ: 6 cây hoa vàng: 1 cây hoa trắng
C. 2 cây hoa đỏ: 1 cây hoa vàng: 1 cây hoa trắng.                       D. 3 cây hoa đỏ: 1 cây hoa vàng.

chọn câu trả lời tốt nhất

Cho cây hoa đỏ lai với cây hoa tím $\Rightarrow$ 2 cây hoa tím: 1 cây hoa đỏ: 1 cây hoa vàng

$\Rightarrow$ Tím > Đỏ > Vàng

Cho cây hoa đỏ lai với cây hoa vàng $\Rightarrow$ 2 cây hoa đỏ: 1 cây hoa vàng: 1 cây hoa trắng

$\Rightarrow$ Đỏ > Vàng > Trắng

Do đó: Tím > Đỏ > Vàng > Trắng

Quy ước: $A_1:$ Tím > $A_2:$ Đỏ > $A_3:$ Vàng > $A_4:$ Trắng

Phép lai 1: $A_1A_3\times A_2A_3$; cây hoa đỏ $F_1$ là $A_2A_3$

Phép lai 2: $A_2A_4\times A_3A_4$; cây hoa vàng $F_1$ là $A_3A_4$

Cho $A_2A_3\times A_3A_4$

Đời con có tỉ lệ kiểu hình: 1 đỏ : 1 vàng

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!