Ở một loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa do một cặp gen quy định, tính trạng hình dạng quả do một cặp gen khác quy định

Đã giải228 lượt xem

Ở một loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa do một cặp gen quy định, tính trạng hình dạng quả do một cặp gen khác quy định. Cho cây hoa đỏ, quả tròn thuần chủng giao phấn với cây hoa vàng, quả bầu dục thuần chủng $(P)$, thu được $F_1$ gồm $100\%$ cây hoa đỏ, quả tròn. Cho tất cả các cây $F_1$ tự thụ phấn, thu được $F_2$ gồm 4 loại kiểu hình, trong đó cây hoa đỏ, quả bầu dục chiếm $9\%$. Biết không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở cả hai giới với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. $F_2$ có 9 loại kiểu gen.

II. $F_1$ xảy ra hoán vị gen với tần số $20\%$.

III. Ở $F_2$, số cá thể có kiểu gen giống kiểu gen của $F_1$ chiếm tỉ lệ $34\%$.

IV. Nếu cho $F_1$ lai phân tích thì sẽ thu được đời con có số cây hoa đỏ, quả tròn chiếm $40\%$.

A. 1.                   B. 4.                    C. 3.                    D. 2.

chọn câu trả lời tốt nhất

$F_1$ tự thụ thu được 4 loại kiểu hình $\Rightarrow F_1$ dị hợp 2 cặp gen

$A$: hoa đỏ $>>$ $a$: hoa vàng; $B$: quả tròn $>>$ $b$: quả bầu dục

I. Đúng. $F_2$ có $\dfrac{4\times 5}{2}=10$ kiểu gen.

II. Đúng. Cây hoa đỏ, quả bầu dục $A-bb=9\%$ $\Rightarrow \dfrac{\underline{ab}}{ab}=0,25-0,09=0,16$

Suy ra $\underline{ab}=0,4$ $\Rightarrow f=1-0,4\times 2=20\%$.

III. Sai. $F_1$ có kiểu gen $\dfrac{\underline{AB}}{ab}$.

Ở $F_2$ có $\dfrac{\underline{AB}}{ab}=2\times 0,4 \times 0,4=0,32$.

IV. Đúng. $F_1$ lai phân tích: $\dfrac{\underline{AB}}{ab} \times \dfrac{ab}{ab}$ thu được cây hoa đỏ, quả tròn chiếm $40\%$.

Chọn đáp án C

cập nhật
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!