Ở một loài thực vật, tính trạng màu hoa do một gen có 4 alen quy định. Alen $A_1$ quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen $A_2, A_3, A_4$

Đã giải216 lượt xem

Ở một loài thực vật, tính trạng màu hoa do một gen có 4 alen quy định. Alen $A_1$ quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen $A_2, A_3, A_4$. Alen $A_2$ quy định hoa vàng trội hoàn toàn so với alen $A_3, A_4$. Alen $A_3$ quy định hoa hồng trội hoàn toàn so với alen $A_4$ quy định hoa trắng. Biết không xảy ra đột biến. Có bao nhiêu loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ?
A. 1.                   B. 2.                   C. 3.                   D. 4.

chọn câu trả lời tốt nhất

Kiểu hình hoa đỏ có 4 kiểu gen quy định là: $A_1A_1$; $A_1A_2$; $A_1A_3$; $A_1A_4$
Chọn đáp án D

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!