Ở một loài thực vật, tính trạng hình dạng quả do cặp hai gen không alen (A,a; B,b) phân li độc lập cùng quy định, tính trạng màu sắc hoa do một gen có 2 alen (D, d) quy định

Đã giải218 lượt xem

Ở một loài thực vật, tính trạng hình dạng quả do cặp hai gen không alen (A,a; B,b) phân li độc lập cùng quy định, tính trạng màu sắc hoa do một gen có 2 alen (D, d) quy định. Cho giao phấn giữa cây quả dẹt, hoa đỏ với cây quả dẹt, hoa đỏ (P), $F_1$ thu được tỉ lệ phân li kiểu hình như sau: 42% cây quả dẹt, hoa đỏ : 14,25% cây quả dẹt, hoa trắng : 28,25% cây quả tròn, hoa đỏ : 9,25% cây quả tròn, hoa trắng : 4,75% cây quả dài, hoa đỏ : 1,5% cây quả dài, hoa trắng. Biết không xảy ra đột biến, sự biểu hiện của kiểu gen không phụ thuộc vào môi trường, nếu xảy ra hoán vị gen thì tần số hoán vị của hai cây (P) mang giao phấn là bằng nhau. Theo lí thuyết, trong các kết luận sau, có bao nhiêu kết luận sai?

(1) Hai cây (P) mang lai có kiểu gen giống nhau.

(2) Ở $F_1$, các cây quả dẹt, hoa đỏ có kiểu gen dị hợp chiếm tỉ lệ $12\%$.

(3) Ở $F_1$, các cây quả tròn, hoa đỏ có kiểu gen thuần chủng chiếm tỉ lệ $6,25\%$.

(4) Ở $F_1$, các cây có kiểu gen dị hợp 3 cặp gen (A,a; B,b; D,d) chiếm tỉ lệ $6\%$.

A. 1.                        B. 3.                     C. 4.                     D. 2.

chọn câu trả lời tốt nhất

Tỉ lệ kiểu hình: Quả dẹt : quả tròn : quả dài $=(42\%+14,25\%)$ $:( 28,25\%+9,25\%)$ $:(4,75\%+1,5\%)$ $=9:6:1$
Quy ước: $A-B-:$ quả dẹt; $A-bb+aaB-:$ quả tròn; $aabb:$ quả dài
Hoa đỏ : hoa trắng $=(42\%+28,25\%+4,75\%)$ $:(14,25\%+9,25\%+1,5\%)$ $=3:1$
$D-:$ hoa đỏ > $d:$ hoa trắng
2 cây hoa đỏ, quả dẹt đều dị hợp 3 cặp gen
Nếu 3 cặp gen phân li độc lập thì tỉ lệ cây hoa đỏ, quả dẹt chiếm $\dfrac{27}{64} \neq 0,42$
Do đó có liên kết gen. Vai trò của A và B như nhau, giả sử A liên kết với D
Ta có: $\dfrac{ad}{ad}bb=1,5\%$ $\Rightarrow \dfrac{ad}{ad}=6\%=0,3\times 0,2$
Vậy, ta có: $(P):\dfrac{AD}{ad}Bb\times \dfrac{Ad}{aD}Bb$ với $f=40\%$
(1). Sai. Hai cây (P) có kiểu gen khác nhau.
(2). Đúng. Ở $F_1$, các cây quả dẹt, hoa đỏ có kiểu gen dị hợp $\left(\dfrac{AD}{ad}+\dfrac{Ad}{aD}\right)Bb$ chiếm tỉ lệ $4\times 6\%\times 0,5=12\%$.
(3). Sai. Ở $F_1$, các cây quả tròn, hoa đỏ có kiểu gen thuần chủng $\dfrac{AD}{AD}bb+\dfrac{aD}{aD}BB=0,2\times 0,3\times 0,25\times 2=3\%$.
(4). Sai. Ở $F_1$, các cây có kiểu gen dị hợp 3 cặp gen (A,a; B,b; D,d) chiếm tỉ lệ $12\%$.
Chọn đáp án B

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!