Ở một loài thực vật, màu sắc hoa có hai trạng thái là hoa đỏ và hoa trắng

Đã giải123 lượt xemQLDT

Ở một loài thực vật, màu sắc hoa có hai trạng thái là hoa đỏ và hoa trắng. Trong phép lai giữa hai cây hoa trắng thuần chủng (P), thu được $F_1$ toàn cây hoa đỏ. Cho cây $F_1$ tự thụ phấn, thu được $F_2$ có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 9 cây hoa đỏ : 7 cây hoa trắng. Dự đoán nào sau đây về kiểu gen của $F_2$ là không đúng?
A. Các cây hoa đỏ có 4 loại kiểu gen.                       B. Các cây hoa đỏ thuần chủng có 1 loại kiểu gen.
C. Các cây hoa trắng có 7 loại kiểu gen.                       D. Các cây hoa trắng thuần chủng có 3 loại kiểu gen.

chọn câu trả lời tốt nhất

$F_2$ có tỉ lệ 9 đỏ : 7 trắng $\Rightarrow$ Tương tác bổ sung

Quy ước: $A-B-:$ hoa đỏ; còn lại: hoa trắng

$F_1$ là $AaBb$

$F_1\times F_1$: $AaBb\times AaBb$

A. Cây hoa đỏ $A-B-$ có $2\times 2=4$ kiểu gen $\Rightarrow$ A đúng.

B. Cây hoa đỏ thuần chủng $AABB$ có 1 kiểu gen $\Rightarrow$ B đúng.

C. Cây hoa trắng $A-bb+aaB-+aabb$ có $2+2+1=5$ kiểu gen $\Rightarrow$ C sai.

D. Cây hoa trắng thuần chủng $AAbb+aaBB+aabb$ có 3 kiểu gen $\Rightarrow$ D đúng.

Chọn đáp án C

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!