Ở một loài thực vật, màu sắc hoa có hai trạng thái là hoa đỏ và hoa trắng

Đã giải122 lượt xemQLDT

Ở một loài thực vật, màu sắc hoa có hai trạng thái là hoa đỏ và hoa trắng. Trong phép lai giữa hai cây hoa trắng thuần chủng (P), thu được $F_1$ toàn cây hoa đỏ. Cho cây $F_1$ tự thụ phấn, thu được $F_2$ có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 9 cây hoa đỏ : 7 cây hoa trắng. Dự đoán nào sau đây về kiểu gen của $F_2$ là không đúng?
A. Các cây hoa đỏ có 4 loại kiểu gen.                       B. Các cây hoa đỏ thuần chủng có 1 loại kiểu gen.
C. Các cây hoa trắng có 7 loại kiểu gen.                       D. Các cây hoa trắng thuần chủng có 3 loại kiểu gen.

chọn câu trả lời tốt nhất

$F_2$ có tỉ lệ 9 đỏ : 7 trắng $\Rightarrow$ Tương tác bổ sung

Quy ước: $A-B-:$ hoa đỏ; còn lại: hoa trắng

$F_1$ là $AaBb$

$F_1\times F_1$: $AaBb\times AaBb$

A. Cây hoa đỏ $A-B-$ có $2\times 2=4$ kiểu gen $\Rightarrow$ A đúng.

B. Cây hoa đỏ thuần chủng $AABB$ có 1 kiểu gen $\Rightarrow$ B đúng.

C. Cây hoa trắng $A-bb+aaB-+aabb$ có $2+2+1=5$ kiểu gen $\Rightarrow$ C sai.

D. Cây hoa trắng thuần chủng $AAbb+aaBB+aabb$ có 3 kiểu gen $\Rightarrow$ D đúng.

Chọn đáp án C

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!