Ở một loài thực vật, hình dạng quả được quy định bởi hai cặp gen không alen (A, a và B, b) quy định

Đã giải212 lượt xem

Ở một loài thực vật, hình dạng quả được quy định bởi hai cặp gen không alen (A, a và B, b) quy định, khi trong kiểu gen có mặt cả 2 loại alen trội (A và B) sẽ quy định quả tròn, các kiểu gen còn lại quy định quả dài; màu sắc hoa được quy định bởi hai cặp gen không alen (D, d và E, e), khi trong kiểu gen có mặt cả 2 loại alen trội (D và E) sẽ quy định hoa màu đỏ, các kiểu gen còn lại quy định hoa màu trắng; sự biểu hiện của kiểu gen không phụ thuộc vào môi trường. Thực hiện phép lai $(P)$ : $♂ \dfrac{Ad}{aD}\dfrac{BE}{be}$$\times$ $♀ \dfrac{Ad}{aD} \dfrac{BE}{be}$, quá trình phát sinh giao tử đực xảy ra hoán vị gen giữa hai alen A và a với tần số 20%, giữa hai alen E và e với tần số 30%. Trong quá trình phát sinh giao tử cái xảy ra hoán vị gen giữa hai alen A và a với tần số 30%, giữa hai alen E và e với tần số 10%. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, trong các kết luận sau, có bao nhiêu kết luận đúng?

(1) $F_1$, các cây quả tròn, hoa đỏ chiếm $33,86125\%$.

(2) $F_1$, các cây quả tròn, hoa trắng chiếm tỉ lệ $22,38875\%$.

(3) $F_1$, có tối đa 25 kiểu gen quy định cây quả dài, hoa đỏ.

(4) $F_1$, có tối đa 25 kiểu gen quy định cây quả dài, hoa trắng.

A. 1.              B. 2.             C. 3.             D. 4.

chọn câu trả lời tốt nhất

Quy ước: $A-B-:$ quả tròn; $A-bb+aaB-+aabb:$ quả dài

$D-E-:$ hoa đỏ; $D-ee+ddE-+ddee:$ hoa trắng

Ta có: $\dfrac{ad}{ad}$ $=0,1\times 0,15$ $=0,015$; $\dfrac{be}{be}$ $=0,35\times 0,45$ $=0,1575$

(1). Đúng. $F_1$, các cây quả tròn, hoa đỏ $A-D-B-E-=$ $\left(0,5+0,015\right)\times \left(0,5+0,1575\times 0,45\right)$ $=33,86125\%$.

(2). Đúng. $F_1$, các cây quả tròn, hoa trắng $A-D-B-ee$ $+A-ddB-E-$ $+A-ddB-ee$
$=\left(0,5+0,015\right)$ $\times$ $\left(0,25-0,1575\right)$ $+\left(0,25-0,015\right)\times 0,75$ $=22,38875\%$.

(3). Sai. $F_1$, kiểu hình cây quả dài, hoa đỏ $A-D-bbE-$ $+aaD-B-E-$ $+aaD-bbE-$ có $5\times 2+2\times 5+2\times 2$ $=24$ kiểu gen.

(4). Sai. $F_1$, kiểu hình cây quả dài, hoa trắng $\left(A-bb+aaB-+aabb\right)$ $\left(D-ee+ddE-+ddee\right)$ có $5+2\times 2+2+2\times 2+5+2+2+2+1$ $=27$ kiểu gen.

Chọn đáp án B

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!