Ở một loài thực vật, hình dạng quả được quy định bởi hai cặp gen không alen (A, a và B, b) quy định

Đã giải186 lượt xem

Ở một loài thực vật, hình dạng quả được quy định bởi hai cặp gen không alen (A, a và B, b) quy định, khi trong kiểu gen có mặt cả 2 loại alen trội (A và B) sẽ quy định quả tròn, các kiểu gen còn lại quy định quả dài; màu sắc hoa được quy định bởi hai cặp gen không alen (D, d và E, e), khi trong kiểu gen có mặt cả 2 loại alen trội (D và E) sẽ quy định hoa màu đỏ, các kiểu gen còn lại quy định hoa màu trắng; sự biểu hiện của kiểu gen không phụ thuộc vào môi trường. Thực hiện phép lai $(P)$ : $♂ \dfrac{Ad}{aD}\dfrac{BE}{be}$$\times$ $♀ \dfrac{Ad}{aD} \dfrac{BE}{be}$, quá trình phát sinh giao tử đực xảy ra hoán vị gen giữa hai alen A và a với tần số 20%, giữa hai alen E và e với tần số 30%. Trong quá trình phát sinh giao tử cái xảy ra hoán vị gen giữa hai alen A và a với tần số 30%, giữa hai alen E và e với tần số 10%. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, trong các kết luận sau, có bao nhiêu kết luận đúng?

(1) $F_1$, các cây quả tròn, hoa đỏ chiếm $33,86125\%$.

(2) $F_1$, các cây quả tròn, hoa trắng chiếm tỉ lệ $22,38875\%$.

(3) $F_1$, có tối đa 25 kiểu gen quy định cây quả dài, hoa đỏ.

(4) $F_1$, có tối đa 25 kiểu gen quy định cây quả dài, hoa trắng.

A. 1.              B. 2.             C. 3.             D. 4.

chọn câu trả lời tốt nhất

Quy ước: $A-B-:$ quả tròn; $A-bb+aaB-+aabb:$ quả dài

$D-E-:$ hoa đỏ; $D-ee+ddE-+ddee:$ hoa trắng

Ta có: $\dfrac{ad}{ad}$ $=0,1\times 0,15$ $=0,015$; $\dfrac{be}{be}$ $=0,35\times 0,45$ $=0,1575$

(1). Đúng. $F_1$, các cây quả tròn, hoa đỏ $A-D-B-E-=$ $\left(0,5+0,015\right)\times \left(0,5+0,1575\times 0,45\right)$ $=33,86125\%$.

(2). Đúng. $F_1$, các cây quả tròn, hoa trắng $A-D-B-ee$ $+A-ddB-E-$ $+A-ddB-ee$
$=\left(0,5+0,015\right)$ $\times$ $\left(0,25-0,1575\right)$ $+\left(0,25-0,015\right)\times 0,75$ $=22,38875\%$.

(3). Sai. $F_1$, kiểu hình cây quả dài, hoa đỏ $A-D-bbE-$ $+aaD-B-E-$ $+aaD-bbE-$ có $5\times 2+2\times 5+2\times 2$ $=24$ kiểu gen.

(4). Sai. $F_1$, kiểu hình cây quả dài, hoa trắng $\left(A-bb+aaB-+aabb\right)$ $\left(D-ee+ddE-+ddee\right)$ có $5+2\times 2+2+2\times 2+5+2+2+2+1$ $=27$ kiểu gen.

Chọn đáp án B

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!