Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp

Đã giải144 lượt xemQLDT

Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng; alen D quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen d quy định quả dài. Cho cây thân cao, hoa đỏ, quả tròn (P) tự thụ phấn, thu được $F_1$ có tỉ lệ: 6 cây thân cao, hoa đỏ, quả tròn : 3 cây thân cao, hoa đỏ, quả dài: 3 cây thân thấp, hoa đỏ, quả tròn : 2 cây thân cao, hoa trắng, quả tròn : 1 cây thân cao, hoa trắng, quả dài : 1 cây thân thấp, hoa trắng, quả tròn.
Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
(1). Cây P có kiểu gen $\dfrac{Ad}{aD}Bb$
(2). $F_1$ có tối đa 9 loại kiểu gen.
(3). Cho cây P lai phân tích thì có thể sẽ thu được đời con có kiểu hình thân thấp, hoa trắng, quả tròn chiếm tỉ lệ 25%.
(4). Nếu $F_1$ chỉ có 9 loại kiểu gen thì khi lấy ngẫu nhiên một cây thân cao, hoa đỏ, quả dài $F_1$, xác suất thu được cây thuần chủng là $\dfrac{1}{3}$.
A. 4.                       B. 3.                       C. 1.                       D. 2.

chọn câu trả lời tốt nhất

Ở $F_1$ có: Thân cao : thân thấp $=3:1$ $\Rightarrow Aa\times Aa$

Hoa đỏ : hoa trắng $=3:1$ $\Rightarrow Bb\times Bb$

Quả tròn : quả dài $=3:1$ $\Rightarrow Dd\times Dd$

Xét đồng thời tính trạng chiều cao thân và màu hoa: 9 cao, đỏ : 3 thấp, đỏ : 3 cao, trắng : 1 thấp, trắng $\Rightarrow$ Gen A và B phân li độc lập

Xét đồng thời tính trạng chiều cao thân và hình dạng quả: 2 cao, tròn : 1 cao, dài : 1 thấp, tròn

$\Rightarrow \dfrac{Ad}{aD}\times \dfrac{Ad}{aD}$; 2 bên đều có A và D liên kết hoàn toàn hoặc 1 bên liên kết hoàn toàn, 1 bên hoán vị với tần số bất kì

(1). Đúng.

(2). Sai. $F_1$ có tối đa $7\times 3=21$ kiểu gen.

(3). Cho $\dfrac{Ad}{aD}Bb\times \dfrac{ad}{ad}bb$ liên kết hoàn toàn, thu được $aaD-bb$ $=0,5\times 0,5$ $=25\%$ $\Rightarrow$ (3) đúng.

(4). Nếu $F_1$ chỉ có 9 kiểu gen $\Rightarrow$ ở P hai bên đều liên kết hoàn toàn

Lấy ngẫu nhiên cây thân cao, hoa đỏ, quả dài xác suất thu được cây thuần chủng $\dfrac{Ad}{Ad}BB$ $=1\times \dfrac{1}{3}$ $=\dfrac{1}{3}$ $\Rightarrow$ (4) đúng.

Chọn đáp án B

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!