Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp

Đã giải174 lượt xemQLDT

Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng; alen D quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen d quy định quả dài. Cho cây thân cao, hoa đỏ, quả tròn (P) tự thụ phấn, thu được $F_1$ gồm 301 cây thân cao, hoa đỏ, quả dài: 99 cây thân cao, hoa trắng, quả dài: 600 cây thân cao, hoa đỏ, quả tròn: 199 cây thân cao, hoa trắng, quả tròn: 301 cây thân thấp, hoa đỏ, quả tròn; 100 cây thân thấp, hoa trắng, quà tròn. Biết rằng không xảy ra đột biến, kiểu gen của (P) là:
A. $\dfrac{Ad}{aD}Bd$.                       B. $\dfrac{AB}{ab}Dd$.                       C. $\dfrac{AD}{ad}Bd$.                       D. $\dfrac{Bd}{bD}Aa$.

chọn câu trả lời tốt nhất

Ở $F_1$ ta có:

Thân cao : thân thấp $=(301+99+600+199):(301+100)$ $=3:1$ $\Rightarrow Aa\times Aa$

Hoa đỏ : hoa trắng $=(301+600+301):(99+199+100)$ $=3:1$ $\Rightarrow Bb\times Bb$

Quả tròn : quả dài $=(600+199+301+100):(301+99)$ $=3:1$ $\Rightarrow Dd\times Dd$

Xét đồng thời tính trạng chiều cao thân và màu hoa: 9 cao, đỏ : 3 cao, trắng : 3 thấp, đỏ : 1 thấp, trắng

$\Rightarrow$ A và B phân li độc lập

Xét đồng thời tính trạng chiều cao thân và hình dạng quả: 2 cao, tròn : 1 cao, dài : 1 thấp, tròn

$\Rightarrow \dfrac{Ad}{aD}\times \dfrac{Ad}{aD}$; 2 bên liên kết hoàn toàn hoặc 1 bên liên kết hoàn toàn, 1 bên hoán vị với tần số bất kì

Do đó P là: $\dfrac{Ad}{aD}Bb\times \dfrac{Ad}{aD}Bb$

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!