Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao là trội hoàn toàn so với alen a thân thấp; alen B quy định quả đỏ là trội hoàn toàn so với alen b quy định quả vàng

Đã giải207 lượt xem

Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao là trội hoàn toàn so với alen a thân thấp; alen B quy định quả đỏ là trội hoàn toàn so với alen b quy định quả vàng. Cho cá thể có kiểu gen $\dfrac{\underline{Ab}}{aB}$ tự thụ phấn. Tổng tỉ lệ kiểu hình cây thấp, quả vàng và cây thân cao, quả đỏ là 52%. Biết rằng không có đột biến và xảy ra hoán vị cả hai cây. Tần số hoán vị gen giữa gen là

A. 20%.                        B. 10%.                        C. 30%.                        D. 25%.

chọn câu trả lời tốt nhất

Ta có: $\dfrac{\underline{Ab}}{aB}\times \dfrac{\underline{Ab}}{aB}$

Cây thấp, quả vàng: $\dfrac{\underline{ab}}{ab}$ và cây thân cao, quả đỏ $A-B-$

Tổng $\dfrac{\underline{ab}}{ab}+A-B-=0,52\Leftrightarrow 0,5+2\dfrac{\underline{ab}}{ab}=0,52$

$\Leftrightarrow \dfrac{\underline{ab}}{ab}=0,1\Leftrightarrow \underline{ab}=0,1 \Rightarrow f=20\%$

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!