Ở một loài thực vật, alen A quy định lá nguyên trội hoàn toàn so với alen a quy định lá xẻ; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng

Đã giải148 lượt xem

Ở một loài thực vật, alen A quy định lá nguyên trội hoàn toàn so với alen a quy định lá xẻ; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Cho cây lá nguyên, hoa đỏ giao phấn với cây lá xẻ, hoa đỏ (P), thu được $F_1$ gồm 4 loại kiểu hình, trong đó số cây lá xẻ, hoa đỏ chiếm tỉ lệ $45\%$.Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phát biểu sau đây sai?

A. Đời P có kiểu gen liên kết đều.

B. Hoán vị gen đã xảy ra ở 20% số tế bào giảm phân của cơ thể lá nguyên, hoa đỏ đời P.

C. $F_1$ có 30% số cây lá nguyên, hoa đỏ.

D. $F_1$ có 2 kiểu gen thuần chủng quy định 2 loại kiểu hình.

chọn câu trả lời tốt nhất

Do thu được $F_1$ có 4 loại kiểu hình nên $P:AaBb \times aaBb$ (các gen liên kết, có hoán vị)

Ta có: $aaB-=0,5-\dfrac{\underline{ab}}{ab}$ $\Rightarrow \dfrac{\underline{ab}}{ab}=5\%$

Hoán vị gen xảy ra ở cơ thể $AaBb$ với tần số $20\%$ $\Rightarrow \dfrac{\underline{Ab}}{aB}$

A. Sai. Liên kết chéo.

B. Đúng.

C. Đúng. $F_1$ có cây lá nguyên, hoa đỏ $A-B-$ $=0,25+\dfrac{\underline{ab}}{ab}=0,3$.

D. $F_1$ có 2 kiểu gen thuần chủng quy định 2 loại kiểu hình là $\dfrac{\underline{ab}}{ab}$ và $\dfrac{\underline{aB}}{aB}$.

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!