Ở một loài thực vật, alen A quy định lá nguyên trội hoàn toàn so với alen a quy định lá xẻ; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng

Đã giải145 lượt xem

Ở một loài thực vật, alen A quy định lá nguyên trội hoàn toàn so với alen a quy định lá xẻ; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Cho cây lá nguyên, hoa đỏ giao phấn với cây lá xẻ, hoa đỏ (P), thu được $F_1$ gồm 4 loại kiểu hình, trong đó số cây lá xẻ, hoa đỏ chiếm tỉ lệ $45\%$.Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phát biểu sau đây sai?

A. Đời P có kiểu gen liên kết đều.

B. Hoán vị gen đã xảy ra ở 20% số tế bào giảm phân của cơ thể lá nguyên, hoa đỏ đời P.

C. $F_1$ có 30% số cây lá nguyên, hoa đỏ.

D. $F_1$ có 2 kiểu gen thuần chủng quy định 2 loại kiểu hình.

chọn câu trả lời tốt nhất

Do thu được $F_1$ có 4 loại kiểu hình nên $P:AaBb \times aaBb$ (các gen liên kết, có hoán vị)

Ta có: $aaB-=0,5-\dfrac{\underline{ab}}{ab}$ $\Rightarrow \dfrac{\underline{ab}}{ab}=5\%$

Hoán vị gen xảy ra ở cơ thể $AaBb$ với tần số $20\%$ $\Rightarrow \dfrac{\underline{Ab}}{aB}$

A. Sai. Liên kết chéo.

B. Đúng.

C. Đúng. $F_1$ có cây lá nguyên, hoa đỏ $A-B-$ $=0,25+\dfrac{\underline{ab}}{ab}=0,3$.

D. $F_1$ có 2 kiểu gen thuần chủng quy định 2 loại kiểu hình là $\dfrac{\underline{ab}}{ab}$ và $\dfrac{\underline{aB}}{aB}$.

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!