Ở một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng

Đã giải219 lượt xemQLDT

Ở một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Cho cây hoa đỏ thuần chủng lai với cây hoa trắng được $F_1$. Cho $F_1$ tự thụ phấn được $F_2$. Biết không có đột biến, có bao nhiêu phát biểu dưới đây đúng?
I. Cho cây hoa đỏ ở $F_2$ cho giao phấn ngẫu nhiên với nhau, $F_3$ có số cây hoa trắng chiếm tỉ lệ $\dfrac{8}{9}$.
II. Cho cây hoa đỏ ở $F_2$ cho giao phấn ngẫu nhiên với nhau, trong số cây hoa đỏ ở $F_3$, cây hoa đỏ thuần chủng chiếm tỉ lệ $\dfrac{1}{3}$.
III. Cho tất cả các cây hoa đỏ $F_2$ giao phấn với các cây hoa trắng $F_2$, $F_3$ có tỉ lệ phân li kiểu hình 2 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng.
IV. Cho các cây hoa đỏ $F_2$ tự thụ phấn, $F_3$ thu được cây hoa đỏ chiếm tỉ lệ $\dfrac{1}{6}$.
A. 1.                         B. 2.                          C. 3.                          D. 4.

chọn câu trả lời tốt nhất

$AA\times aa$

$F_1$ là $Aa$

$F_1\times F_1:$ $Aa\times Aa$

$F_2$ là $1AA:2Aa:1aa$

I. Sai. Cho hoa đỏ $F_2$ giao phấn ngẫu nhiên $\left(\dfrac{1}{3}AA:\dfrac{2}{3}Aa\right)\times \left(\dfrac{1}{3}AA:\dfrac{2}{3}Aa\right)$

Ở $F_3$ cây hoa trắng $aa=\dfrac{1}{3}\times \dfrac{1}{3}$ $=\dfrac{1}{9}$

II. Sai. Cho hoa đỏ $F_2$ giao phấn ngẫu nhiên $\left(\dfrac{1}{3}AA:\dfrac{2}{3}Aa\right)\times \left(\dfrac{1}{3}AA:\dfrac{2}{3}Aa\right)$

Ở $F_3$, trong số $A-$ cây $AA$ chiếm $\dfrac{4}{9}:\dfrac{8}{9}$ $=\dfrac{1}{2}$.

III. Đúng. Cho $A-$ ở $F_2$ giao phấn với aa

$F_3$ có tỉ lệ kiểu hình 2 đỏ : 1 trắng.

IV. Sai. Cho hoa đỏ $F_2$ tự thụ phấn, $F_3$ có $A-$ $=\dfrac{1}{3}+\dfrac{2}{3}\times \dfrac{3}{4}$ $=\dfrac{5}{6}$.

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!