Ở một loài thực vật, alen A quy định hạt vàng trội hoàn toàn so với alen a quy định hạt xanh.

Đã giải136 lượt xemMức phản ứng QLDT

CÂU HỎI

Ở một loài thực vật, alen A quy định hạt vàng trội hoàn toàn so với alen a quy định hạt xanh.

a) Có bao nhiêu phép lai thu được $F_1$ đồng tính? Viết kiểu gen P của các phép lai đó.

b) Cho cây hạt vàng có kiểu gen dị hợp tự thụ phấn thì tỉ lệ kiểu hình ở cây $F_1$ như thế nào?

c) Ông An và ông Tâm cùng mua một loại giống hạt vàng. Ông An trồng ở tỉnh Hòa Bình thu được năng suất cao, trong khi đó ống Tâm trồng ở tỉnh Phú Yên thì cây lại không cho hạt. Hãy giải thích nguyên nhân tại sao cây không cho hạt trong trường hợp trên?

cập nhật

a) Số phép lai thu được $F_1$ đồng tính:
– 4 phép lai:
– AA $\times$ AA; AA $\times$ Aa; AA $\times$ aa; aa $\times$ aa
(nếu học sinh hoán đổi đực cái và tính ra 6 phép lai vẫn cho điểm tối đa)
b) Cây hạt vàng (P) có kiểu gen Aa tự thụ phấn được $F_1$: $\dfrac{1}{4}$AA : $\dfrac{2}{4}$Aa : $\dfrac{1}{4}$aa.
Kiểu hình ở cây $F_1$:
+ Trên $\dfrac{1}{4}$ cây AA: 100% hạt vàng.
+ Trên $\dfrac{2}{4}$ cây Aa: 75% hạt vàng : 25% hạt xanh.
+ Trên $\dfrac{1}{4}$ cây aa: 100% hạt xanh.
(Có thể tổng hợp kiểu hình chung ở cây $F_1$: $\dfrac{5}{8}$ hạt vàng : $\dfrac{3}{8}$ hạt xanh).
c) Nguyên nhân cây không cho hạt là do tác động của môi trường (hiện tượng thường biến).

sửa câu trả lời
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!