Ở một loài thực vật, alen A quy định cây cao trội hoàn toàn so với alen a quy định cây thấp

Đã giải186 lượt xem

Ở một loài thực vật, alen A quy định cây cao trội hoàn toàn so với alen a quy định cây thấp; alen B quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định quả trắng. Các gen di truyền độc lập. Phép lai nào sau đây có loại kiểu hình cây thân thấp, quả trắng chiếm tỉ lệ 6,25%?

A. $AaBb × AaBB$.                 B. $AaBB × aaBB$.                C. $AaBb × AaBb$.             D. $Aabb × AaBB$.

chọn câu trả lời tốt nhất

A. Cây $aabb=0$.

B. Cây $aabb=0$.

C. Cây $aabb=\dfrac{1}{4}\times \dfrac{1}{4}=0,0625$.

D. Cây $aabb=0$.

Chọn đáp án C

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!