Ở một loài thực vật, alen A quy định cây cao trội hoàn toàn so với alen a quy định cây thấp

Đã giải188 lượt xem

Ở một loài thực vật, alen A quy định cây cao trội hoàn toàn so với alen a quy định cây thấp; alen B quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định quả trắng. Các gen di truyền độc lập. Phép lai nào sau đây có loại kiểu hình cây thân thấp, quả trắng chiếm tỉ lệ 6,25%?

A. $AaBb × AaBB$.                 B. $AaBB × aaBB$.                C. $AaBb × AaBb$.             D. $Aabb × AaBB$.

chọn câu trả lời tốt nhất

A. Cây $aabb=0$.

B. Cây $aabb=0$.

C. Cây $aabb=\dfrac{1}{4}\times \dfrac{1}{4}=0,0625$.

D. Cây $aabb=0$.

Chọn đáp án C

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!