Ở một loài thực vật, A quy định thân cao, a quy định thân thấp; B quy định hoa đỏ, b quy định hoa trắng.

Đã giải170 lượt xem

Ở một loài thực vật, A quy định thân cao, a quy định thân thấp; B quy định hoa đỏ, b quy định hoa trắng. Thực hiện 2 phép lai, thu được kết quả như sau:

– Phép lai 1: Lấy hạt phấn của cây thân thấp, hoa trắng thụ phấn cho cây thân cao, hoa đỏ (P), thu được $F_1$ có 100% cây thân cao, hoa đỏ.

– Phép lai 2: Lấy hạt phấn của cây thân cao, hoa đỏ thụ phấn cho cây thân thấp, hoa trắng (P), thu được $F_1$ có 100% cây thân cao, hoa trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Nếu cho $F_1$ của phép lai 1 giao phấn ngẫu nhiên sẽ thu được đời con có tỉ lệ kiểu hình là 9 cây thân cao, hoa đỏ : 3 cây thân cao, hoa trắng : 3 cây thân thấp, hoa đỏ : 1 cây thân thấp, hoa trắng.

II. Nếu cho $F_1$ của phép lai 2 giao phấn ngẫu nhiên sẽ thu được đời con có 25% số cây thân thấp, hoa trắng.

III. Nếu lấy hạt phấn của cây $F_1$ của phép lai 1 thụ phấn cho cây $F_1$ của phép lai 2 sẽ thu được đời con có tỷ lệ 3 cây thân cao, hoa đỏ : 1 cây thân thấp, hoa trắng.

IV. Nếu lấy hạt phấn của cây $F_1$ của phép lai 2 thụ phấn cho cây $F_1$ của phép lai 1 sẽ thu được đời con có cây thân cao, hoa đỏ chiếm 75%.

A. 1.                      B. 2.                     C. 3.                     D. 4.

chọn câu trả lời tốt nhất

Ta nhận thấy ở tính trạng màu hoa di truyền theo dòng mẹ. A trội so với a

I. Sai. Phép lai 1: $aab\times AAB \rightarrow 100\%: AaB$

$F_1$ của phép lai 1 tự thụ phấn: $AaB \times AaB \Rightarrow (3A-:1aa)B$.

Tỉ lệ kiểu hình: 3 thân cao, hoa đỏ : 1 thân thấp, hoa đỏ.

II. Đúng. Phép lai 2: $AAB\times aab \rightarrow 100\%: Aab$

$F_1$ của phép lai 1 tự thụ phấn: $Aab \times Aab \Rightarrow (3A-:1aa)b$.

Tỉ lệ kiểu hình: 3 thân cao, hoa trắng : 1 thân thấp, hoa trắng.

III. Sai. $AaB \times Aab\Rightarrow (3A-:1aa)b$.

Tỉ lệ kiểu hình: 3 thân cao, hoa trắng : 1 thân thấp, hoa trắng.

IV. Đúng. $Aab \times AaB\Rightarrow (3A-:1aa)B$.

Tỉ lệ kiểu hình: 3 thân cao, hoa đỏ : 1 thân thấp, hoa đỏ.

Chọn đáp án B

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!