Ở một loài thực vật, A quy định thân cao, a quy định thân thấp; B quy định hoa đỏ, b quy định hoa trắng.

Đã giải177 lượt xem

Ở một loài thực vật, A quy định thân cao, a quy định thân thấp; B quy định hoa đỏ, b quy định hoa trắng. Thực hiện 2 phép lai, thu được kết quả như sau:

– Phép lai 1: Lấy hạt phấn của cây thân thấp, hoa trắng thụ phấn cho cây thân cao, hoa đỏ (P), thu được $F_1$ có 100% cây thân cao, hoa đỏ.

– Phép lai 2: Lấy hạt phấn của cây thân cao, hoa đỏ thụ phấn cho cây thân thấp, hoa trắng (P), thu được $F_1$ có 100% cây thân cao, hoa trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Nếu cho $F_1$ của phép lai 1 giao phấn ngẫu nhiên sẽ thu được đời con có tỉ lệ kiểu hình là 9 cây thân cao, hoa đỏ : 3 cây thân cao, hoa trắng : 3 cây thân thấp, hoa đỏ : 1 cây thân thấp, hoa trắng.

II. Nếu cho $F_1$ của phép lai 2 giao phấn ngẫu nhiên sẽ thu được đời con có 25% số cây thân thấp, hoa trắng.

III. Nếu lấy hạt phấn của cây $F_1$ của phép lai 1 thụ phấn cho cây $F_1$ của phép lai 2 sẽ thu được đời con có tỷ lệ 3 cây thân cao, hoa đỏ : 1 cây thân thấp, hoa trắng.

IV. Nếu lấy hạt phấn của cây $F_1$ của phép lai 2 thụ phấn cho cây $F_1$ của phép lai 1 sẽ thu được đời con có cây thân cao, hoa đỏ chiếm 75%.

A. 1.                      B. 2.                     C. 3.                     D. 4.

chọn câu trả lời tốt nhất

Ta nhận thấy ở tính trạng màu hoa di truyền theo dòng mẹ. A trội so với a

I. Sai. Phép lai 1: $aab\times AAB \rightarrow 100\%: AaB$

$F_1$ của phép lai 1 tự thụ phấn: $AaB \times AaB \Rightarrow (3A-:1aa)B$.

Tỉ lệ kiểu hình: 3 thân cao, hoa đỏ : 1 thân thấp, hoa đỏ.

II. Đúng. Phép lai 2: $AAB\times aab \rightarrow 100\%: Aab$

$F_1$ của phép lai 1 tự thụ phấn: $Aab \times Aab \Rightarrow (3A-:1aa)b$.

Tỉ lệ kiểu hình: 3 thân cao, hoa trắng : 1 thân thấp, hoa trắng.

III. Sai. $AaB \times Aab\Rightarrow (3A-:1aa)b$.

Tỉ lệ kiểu hình: 3 thân cao, hoa trắng : 1 thân thấp, hoa trắng.

IV. Đúng. $Aab \times AaB\Rightarrow (3A-:1aa)B$.

Tỉ lệ kiểu hình: 3 thân cao, hoa đỏ : 1 thân thấp, hoa đỏ.

Chọn đáp án B

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!