Ở một loài thực vật, A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với a quy định hoa trắng; B quy định quả to trội hoàn toàn so với b quy định quả nhỏ

Đã giải163 lượt xem

Ở một loài thực vật, A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với a quy định hoa trắng; B quy định quả to trội hoàn toàn so với b quy định quả nhỏ. Hai cặp gen cùng nằm trên một cặp NST. Thực hiện phép lai $P:\dfrac{\underline {AB}}{\rm{ab}} \times \dfrac{\underline {Ab}}{aB}$, thu được $F_1$ có kiểu hình hoa trắng, quả nhỏ chiếm tỉ lệ $6\%$. Biết không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở hai giới với tần số bằng nhau. Lấy ngẫu nhiên 2 cá thể có kiểu hình hoa đỏ, quả to; xác suất thu được 1 cá thể dị hợp về 2 cặp gen là:

A. $\dfrac{4}{11}$.                 B. $\dfrac{7}{11}$.                  C. $\dfrac{28}{121}$.                  D. $\dfrac{24}{49}$.

chọn câu trả lời tốt nhất

Tỉ lệ kiểu hình hoa trắng, quả nhỏ: $\dfrac{\underline{ab}}{ab}=6\%$

Kiểu hình hoa đỏ, quả to $A-B-$ $=0,5+\dfrac{\underline{ab}}{ab}=0,56$

Cây dị hợp về 2 cặp gen chiếm tỉ lệ $\dfrac{\underline{AB}}{ab}$ $+\dfrac{\underline{Ab}}{aB}$ $=4\times \dfrac{\underline{ab}}{ab}=0,24$

Lấy ngẫu nhiên 2 cá thể có kiểu hình hoa đỏ, quả to; xác suất thu được 1 cá thể dị hợp về 2 cặp gen là:

$C_1^2\times \dfrac{0,24}{0,56}\times \dfrac{0,56-0,24}{0,56}$ $=\dfrac{24}{49}$

Chọn đáp án D

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!