Ở một loài thực vật, 3 cặp gen (Aa; Bb; Dd) quy định màu sắc hoa thuộc 3 cặp nhiễm sắc thể khác nhau

Đã giải214 lượt xem

Ở một loài thực vật, 3 cặp gen (Aa; Bb; Dd) quy định màu sắc hoa thuộc 3 cặp nhiễm sắc thể khác nhau. Khi trong kiểu gen có mặt đồng thời cả 3 alen trội A, B, D cho hoa có màu đỏ; các kiểu gen còn lại đều cho hoa có màu trắng. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây sai?

A. Cho hai cây hoa đỏ có kiểu gen khác nhau lai với nhau, đời con có thể có tỉ lệ 3 đỏ : 1 trắng.

B. Cây dị hợp về 3 cặp gen tự thụ phấn, thì loại kiểu hình hoa trắng ở đời con có 19 kiểu gen quy định.

C. Cho hai cây hoa trắng có kiểu gen khác nhau lai với nhau, đời con có thể có tỉ lệ 3 đỏ : 1 trắng.

D. Cây dị hợp về 3 cặp gen lai với cây dị hợp về 2 cặp gen thì đời con có thể có tỉ lệ kiểu hình 2 đỏ : 1 trắng.

chọn câu trả lời tốt nhất

Quy ước: $A-B-D-$: hoa đỏ; còn lại: hoa trắng

A. Đúng. Ví dụ $A- \times A-$ chỉ cho $A-=1$ hoặc $A-=\dfrac{3}{4}$.

$\dfrac{3}{4}=\dfrac{3}{4}\times 1\times 1$ nên ví dụ phép lai $AaBBDD\times AaBBDD$ cho tỉ lệ 3 đỏ : 1 trắng.

1 cặp dị hợp và 2 cặp còn lại cho $100\%$.

B. Đúng. Có $3^3-2^3=19$ kiểu gen.

C. Đúng. Ví dụ $AaBBdd\times AabbDD$.

D. Sai.

Chọn đáp án D

cập nhật
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!