Ở một loài thú, xét gen A nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính Y, gen B nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính X

Đã giải289 lượt xem

Ở một loài thú, xét gen A nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính Y, gen B nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính X. Khi nói về gen này, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
(1) Cá thể mang gen đột biến của 2 gen A và B thì luôn biểu hiện thành thể đột biến.
(2) Trong mỗi tế bào, số bản sao của gen A và gen B là như nhau.
(3) Trong một tế bào chứa 2 gen A, B thì số bản sao của gen A và gen B là như nhau.
(4) Trong một tế bào có thể có bản sao của gen A mà không có bản sao của gen B.
A. 1.                       B. 3.                       C. 2.                       D. 4.

chọn câu trả lời tốt nhất

(1) Đúng. Cá thể $X^aY^b$ biểu hiện thành thể đột biến.

(2) Sai. Ví dụ tế bào $X^AX^a$ và $X^AY^B$.

(3) Đúng. Do có 1 NST X và 1 NST Y.

(4) Đúng. Ví dụ $X^AX^a$.

Chọn đáp án B

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!