Ở một loài thú, gen A nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính X có 2 alen, alen trội là trội hoàn toàn.

Đã giải163 lượt xem

Ở một loài thú, gen A nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính X có 2 alen, alen trội là trội hoàn toàn. Phát biểu nào sau đây chưa đúng?
A. Cho các cá thể có kiểu hình trội giao phối với nhau, sẽ có tối đa 2 sơ đồ lai.
B. Cho các cá thể có kiểu hình trội lai phân tích, sẽ có tối đa 3 sơ đồ lai.
C. Cho các cá thể có kiểu hình lặn lai với nhau, có tối đa 1 sơ đồ lai.
D. Cho các cá thể trong quần thể lai với nhau, có tối đa 9 sơ đồ lai.

chọn câu trả lời tốt nhất

A. Đúng. Cho các cá thể có kiểu hình trội giao phối
– Ở giới $XX$ có 2 kiểu gen quy định kiểu hình trội: $X^AX^A$ và $X^AX^a$
– Ở giới $XY$ có 1 kiểu gen quy định kiểu hình trội: $X^AY$
Do đó có 2 sơ đồ lai.
B. Đúng. Cho các cá thể có kiểu hình trội lai phân tích
– $X^AX^- \times X^aY$ có 2 sơ đồ lai
– $X^AY \times X^aX^a$ có 1 sơ đồ lai
C. Đúng. Cho các cá thể có kiểu hình lặn lai với nhau $X^aX^a \times X^aY$ có 1 sơ đồ lai
D. Sai. Ở giới cái có 3 kiểu gen. Ở giới đực có 2 kiểu gen nên có tối đa 6 phép lai trong quần thể
Chọn đáp án D

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!