Ở một loài thú, gen A nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính X có 2 alen, alen trội là trội hoàn toàn.

Đã giải146 lượt xem

Ở một loài thú, gen A nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính X có 2 alen, alen trội là trội hoàn toàn. Phát biểu nào sau đây chưa đúng?
A. Cho các cá thể có kiểu hình trội giao phối với nhau, sẽ có tối đa 2 sơ đồ lai.
B. Cho các cá thể có kiểu hình trội lai phân tích, sẽ có tối đa 3 sơ đồ lai.
C. Cho các cá thể có kiểu hình lặn lai với nhau, có tối đa 1 sơ đồ lai.
D. Cho các cá thể trong quần thể lai với nhau, có tối đa 9 sơ đồ lai.

chọn câu trả lời tốt nhất

A. Đúng. Cho các cá thể có kiểu hình trội giao phối
– Ở giới $XX$ có 2 kiểu gen quy định kiểu hình trội: $X^AX^A$ và $X^AX^a$
– Ở giới $XY$ có 1 kiểu gen quy định kiểu hình trội: $X^AY$
Do đó có 2 sơ đồ lai.
B. Đúng. Cho các cá thể có kiểu hình trội lai phân tích
– $X^AX^- \times X^aY$ có 2 sơ đồ lai
– $X^AY \times X^aX^a$ có 1 sơ đồ lai
C. Đúng. Cho các cá thể có kiểu hình lặn lai với nhau $X^aX^a \times X^aY$ có 1 sơ đồ lai
D. Sai. Ở giới cái có 3 kiểu gen. Ở giới đực có 2 kiểu gen nên có tối đa 6 phép lai trong quần thể
Chọn đáp án D

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!