Ở một loài thú, cho P thuần chủng, con đực lông xám giao phối với con cái lông vàng được $F_1$ toàn lông xám

Đã giải128 lượt xemQLDT

CÂU HỎI

Ở một loài thú, cho P thuần chủng, con đực lông xám giao phối với con cái lông vàng được $F_1$ toàn lông xám, tiếp tục cho $F_1$ giao phối với nhau được $F_2$ có kiểu hình phân li theo tỉ lệ:
– Ở giới đực: 3 con lông xám : 1 con lông vàng.
– Ở giới cái: 3 con lông xám : 5 con lông vàng.
Biết rằng không xảy ra đột biến, sự biểu hiện tính trạng không chịu ảnh hưởng của môi trường, trong loài số lượng cá thể đực và cái tương đương nhau. Xác định:

a) Quy luật di truyền chi phối sự biểu hiện tính trạng màu sắc lông của loài nói trên.

b) Kiểu gen của P và $F_1$.

c) Cho các con lông xám $F_2$ giao phối ngẫu nhiên với nhau, xác suất xuất hiện một cá thể mang toàn gen lặn ở $F_3$ là bao nhiêu?

cập nhật

a) Quy luật di truyền:
– Ở $F_2$: Tỉ lệ phân li KH chung ở hai giới là: lông xám : lông vàng = 9:7 $\rightarrow$ Tính trạng màu sắc lông di quy luật tương tác bổ sung giữa 2 gen không alen (phân li độc lập).
– Mặt khác, tính trạng màu sắc lông phân bố không đều ở giới đực và giới cái → có hiện tượng di truyền liên kết với giới tính.
$\rightarrow$ 1 gen nằm trên cặp NST thường, gen còn lại nằm trên NST giới tính.
b) Quy ước kiểu gen: A-B- : quy định lông xám; A-bb ; aaB- ; aabb: quy định lông vàng
– Kiểu gen của P và $F_1$:
+ Ở $F_2$ có 16 kiểu tổ hợp $\rightarrow$ $F_1$ dị hợp 2 cặp gen $\rightarrow$ Pt/c khác nhau về cả 2 cặp gen.
(Tỷ lệ ở $F_2$: 9 : 7 $\rightarrow$ Vai trò của 2 gen tương đương nhau, giả sử xét gen A nằm trên NST thường, gen B nằm trên NST giới tính).
+ Giả sử gen B nằm trên NST X không có alen tương ứng trên Y:
Pt/c: ♂ xám ($AAX^BY$) $\times$ ♀ vàng ($aaX^bX^b$) $\rightarrow$ $F_1$: 1 ♀ xám $AaX^BX^b$ : 1 ♂ vàng $AaX^bY$ (Không phù hợp với bài ra).
+ Giả sử gen B nằm trên NST Y không có alen tương ứng trên X:
Pt/c: ♂ xám ($AAXY^B$) $\times$ ♀ vàng ($aaXX$) $\rightarrow$ $F_1$: 1 ♀ vàng $AaXX$ : 1 ♂ xám $AaXY^B$
(Không phù hợp với bài ra)
$\rightarrow$ Gen B nằm trên vùng tương đồng của NST XY.
$\rightarrow$ P có kiểu gen: ♂ $AAX^BY^B$ $\times$ ♀ $aaX^bX^b$
$F_1$: $\dfrac{1}{2}$ $AaX^BX^b$ : $\dfrac{1}{2}$ $AaX^bY^B$ (1 ♀ lông xám : 1 ♂ lông xám)
(Thí sinh có thể xét 2 trường hợp:
Nếu gen A nằm trên NST thường $\rightarrow$ Pt/c: ♂ $AAX^BY^B$ $\times$ ♀ $aaX^bX^b$ $\rightarrow$ $F_1$: $\dfrac{1}{2}AaX^BX^b$ : $\dfrac{1}{2}AaX^bY^B$
Nếu gen B nằm trên NST thường $\rightarrow$ Pt/c: ♂ $XAYABB$ $\times$ ♀ $X^aX^abb$ $\rightarrow$ $F_1$: $\dfrac{1}{2}BbX^AX^a$ : $\dfrac{1}{2}BbX^aY^A$)
c) Xác suất xuất hiện một cá thể mang toàn gen lặn ở $F_3$
– Để $F_3$ xuất hiện cá thể mang toàn gen lặn thì dạng lông xám $F_2$ đem giao phối phải có kiểu gen ♂ $AaX^bY^B$ $\times$ ♀ $AaX^BX^b$.
– Ở $F_2$: ♂ lông xám có kiểu gen $AaX^bY^B$ là $\dfrac{1}{3}$; con ♀ xám có kiểu gen $AaX^BX^b$ là $\dfrac{2}{3}$
– Xác suất để $F_3$ xuất hiện một con mang toàn gen lặn là: $\dfrac{1}{3}$ $\times \dfrac{2}{3}$ $\times \dfrac{1}{4}$ $\times \dfrac{1}{4}$ $=\dfrac{1}{72}$ (≈ 1,39%).

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!